Бизнес коучинг

бизнес коучинг∞ Бизнес коучинг

Бизнес коучингът е свързан с ефективното лидерство и управление. Фокусът се поставя върху развитието на личните качества на служителите. Интересното на коучинг подхода в бизнеса е, че дори няма нужда коучът да разбира от индивидуалния бизнес или от естеството на работния процес, за да е ефективен, тъй като отговорите идват само и единствено от клиента. Можете да потърсите Бизнес коуч за по-целенасочена промяна в много области:

» Ефективно лидерство;

» Подобряване начините на комуникация с персонала;

» Повишаване на ангажираността и мотивираността на служителите;

» Развитие на човешкия потенциал;

» Поемане на отговорности;

» Управление на времето и приоритетите;

» Повишаване на сътрудничеството;

» Намиране на всякакви работни решения.

 

Еxecutive coaching

Екзекютив коучинг – тук клиенти са лидери на високо управленско ниво. Обсъждат се предимно развитие на стратегия, на визия, по-високи бизнес резултати.

 

Според брой клиенти бизнес коучинга може да се обуслови като:

» индивидуален – всеки служител работи сам, върху своите лични въпроси или казуси, дори и те да са поставени от по-високо ниво;

» екипен – съвместна работа на повече хора, като се работи върху една обща бизнес идея или потребност. Екипът представлява група хора, събрани да свършат нещо заедно. За целта екипа трябва да заработи като единен цял организъм – да се припознаят в общата цел, да работят за обща визия, основана на общи ценности